Ons privacybeleid

Privacyverklaring Another Home Abroad BV , hierna te noemen AHA
AHA, gevestigd aan Hendrik Jacobszstraat 10, 1075 PD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. AHA acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens wij verwerken (opslaan, verzamelen, gebruiken, etc.) en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Eisen privacywetgeving
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze opdrachtgevers persoonsgegevens verwerken waarbij onze opdrachtgevers de Verwerkingsverantwoordelijken zijn;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven, in het kader van de desbetreffende dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

– Voor- en achternaam                                                              – Geslacht

– Geboortedata                                                                            – Geboorteplaats

– Gezinssamenstelling                                                               – Werkgever

– Adresgegevens                                                                         – Telefoonnummer(s)

– E-mailadres(sen)                                                                    – Bankrekeningnummer

– Paspoortnummer(s)                                                               – Kopie paspoort(en)

– Kopie werkgeversverklaring(en)                                         – Kopie arbeidscontract

– Kredietwaardigheidscheck                                                   – Uittreksel Kamer van Koophandel

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

 

Hoe lang bewaart de AHA de gegevens?
AHA bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart AHA echter langdurig zoals hieronder uiteengezet:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart AHA 20 jaar, omdat AHA gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat AHA de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart AHA 5 jaar.

U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor AHA ingeschakeld
Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt AHA ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn AHA
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
De reden van verhuur. geen 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met AHA is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van AHA. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

geen 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan de AHA verstrekt. geen 3 jaar
  Ontvangers van gegevens
a Huurder 

Verder worden de volgende gegevens maximaal een jaar bewaard bij het browsen door onze website voor statistische doeleinden:

– IP-adres

– Locatie

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

AHA verwerkt uw persoonsgegevens om de onderstaande doelen te realiseren

 1. U wilt uw woning verhuren en vraagt om vrijblijvend advies
 2. U heeft een woning te huur en geeft daarbij opdracht tot verhuur aan AHA om een huurder te vinden
 3. U bent op zoek naar een huurwoning en geeft daarbij opdracht aan AHA om een woning voor u aan te huren / te vinden
 4. U wilt een woning bezichtigen die via AHA wordt aangeboden
 5. U wilt een woning huren die via AHA wordt aangeboden
 6. Het onderhouden van contact van relaties voor nieuwsbrieven, marketing, & social media.

Contactformulier
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een bezichtiging in te plannen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om dit te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen uw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • De website wordt gehost bij de professionele hostingpartij www.qoorts.nl te Amsterdam. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server van AHA.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Toegang medewerkers AHA
Medewerkers van AHA hebben toegang tot persoonsgegevens om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. In de arbeidsovereenkomst tussen AHA en diens medewerkers is een geheimhoudingsplicht opgenomen. Medewerkers van AHA zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@anotherhomeabroad.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De verwerkingsverantwoordelijke

Another Home Abroad BV

Hendrik Jacobszstraat 10, 1075 PD Amsterdam

info@anotherhomeabroad.nl

020-788 0434